Skillselect

SkillSelect là một hệ thống trực tuyến được sử dụng bởi chính phủ Úc để quản lý quá trình đăng ký và lựa chọn ứng viên cho các chương trình định cư tay nghề Thị thực 189, 190 và 491. Ứng viên cần hoàn thành thẩm định tay nghề và chứng chỉ tiếng anh để có thể nộp đơn bày tỏ (EOI) bằng cách tạo một hồ sơ trực tuyến và điền thông tin về kỹ năng, kinh nghiệm làm việc và các yếu tố khác có liên quan. Ứng viên sẽ được nộp hồ sơ xin định cư sau khi nhận được thư mời của bộ di trú.

Trang web của bộ di trú về Skillselect

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/skillselect

Các đợt mời nộp hồ sơ định cư: 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/skillselect/invitation-rounds